Polityka Prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1.Kto jest administratorem danych ?
Administratorem danych jest GREKAM KAMILA GRĘDKIEWICZ UL. PIASKI 2/1 94-003 ŁÓDŹ (sekcja w Łodzi) oraz GREKAM
KAMILA GRĘDKIEWICZ MICHAŁ PARCHENIAK S.C UL.WARYŃSKIEGO 13 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (sekcje: Wrocław i
Ząbkowice Śląskie)

2.Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych ?
W sprawach dotyczących sposobu lub zakresu przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu uprawnień prosimy o
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym kontakt@gimnastykagracja.pl

3.W jakim celu i jak przetwarzane są Państwa dane osobowe ?
Dane osobowe–informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane
dotyczą”), są to wyszczególnić informacje zawarte w deklaracji uczestnika zajęć: imię i nazwisko rodzica oraz dziecka
uczestniczącego w zajęciach, adres zamieszkania oraz e-mail, numer telefonu, NIP, PESEL, zdjęcia, nagrania video itp.
Deklaracja uczestnika zajęć–formularz zawierający podstawowe informacje nt. dziecka przystępującego do zajęć tj. imię i
nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, , a także dane rodzica/opiekuna dziecka do celów fiskalnych i kontaktowych, tj: imię i
nazwisko rodzica/opiekuna, adres zamieszkania oraz e-mail, numer telefonu. Formularz jest składany na dany rok szkolny, a z
jego końcem(31 sierpnia)zostaje zniszczony, a dane w formie elektronicznej usunięte.

4.Jakie dane przetwarzamy ?
Staramy się aby przetwarzane były dane jedynie niezbędne do wykonania realizacji naszych celów zwartych w punkcie 3
tj. przede wszystkim dane związane w deklaracji członkowskiej. Do realizacji celów wykorzystujemy także dane wizerunkowe
członków zajęć, a także kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie zdjęć oraz video oraz publikujemy je w
internetowych serwisach klubu i mediach.


5.Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe ?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.


6.Jakie przysługują Państwu uprawnienia ?
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania poprawienia danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z
prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą
kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla
swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której
dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
g) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
h) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

7.Dodatkowe informacje
a) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny jednakże jest konieczne do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, bez podania tych danych nie będzie możliwa ich realizacja.
b) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa.
c) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.