GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA GRACJA

Regulamin zajęć rekreacyjnej gimnastyki artystycznej

 1. Sezon szkoleniowy w roku szkolnym 2023/2024 trwa od 1 września 2023r do 21 czerwca 2024r.
 2. Zajęcia ruchowe odbywają się na terenie hali sportowej w danej lokalizacji zgodnie z opublikowanym na stronie grafikiem: BożkówŁódźKobierzyceZąbkowice ŚląskieZiębice
 3. W każdym miesiącu, w każdej grupie może wypaść różna liczba godzin zajęć ( dni świąteczne, przerwy świąteczne ) natomiast w ciągu całego sezonu szkoleniowego ilość godzin następuje wyrównaniu.
 4. Płatności za zajęcia dokonuje się z góry wyłącznie przelewem do dnia 3-go dnia każdego miesiąca na konta firmowe G. A. GRACJA z obowiązkowym tytułem: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA .PRYWATNE NAUCZANIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ b.m. Opłaty nie podlegają zwrotom.
 5. Opłata za zajęcia jest stała w każdym miesiącu. Opłata obowiązuje nawet w przypadku gdy dziecko jest chore, gdyż opłata jest rezerwacją miejsca w grupie.
 6. Dołączenie do grupy w trakcie miesiąca wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty według stawki jednorazowej (50zł) za każde zajęcia do końca miesiąca, w którym nastąpiło dołączenie lub pełnej opłaty miesięcznej zgodnie z cennikiem grupy, do której dołączyła uczestniczka.
 7. Za miesiące wakacyjne LIPIEC i SIERPIEŃ obowiązuje opłata członkowska 50zł/mc. Opłata ta stanowi podstawę do rezerwacji miejsca na przyszły rok szkolny oraz o doposażenia szkoły w zniszczony lub nowy sprzęt sportowy oraz czyszczenie i konserwację mat gimnastycznych. Wpłaty dokonujemy do 10.07.2024r.
 8. Wszystkich nowych uczestników obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 250zł. Opłaty obowiązują zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie według ilości godzin treningowych poszczególnych grup.
 9. Składka członkowska miesięczna jest stała i uwzględnia wszystkie dni wolne.
 10. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach jego grupy, nie przewiduje się możliwości odbycia ćwiczeń w ramach zajęć innej grupy lub w innych terminach. Nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zmniejszenia miesięcznej składki członkowskiej ani całkowitego jej zniesienia.
 11. Nieterminowe opłacanie składek lub brak płatności w bieżącym miesiącu może skutkowa skreśleniem Dziecka z listy uczestniczek zajęć.
 12. W zajęciach mogą brać udział dziewczynki zdrowe, bez przeciwwskazań do udziału w zajęciach gimnastyki artystycznej. 
 13. Zabrania się udziału w zajęciach Dzieci chorych lub przeziębionych. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału  w zajęciach dziecku, które ma wyraźne objawy chorobowe ( katar, kaszel, gorączka, itp. )
 14. G. A. GRACJA Kamila Grędkiewicz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe podczas zajęć wynikające ze złego stanu zdrowia Dziecka.
 15. Na zajęciach obowiązuje punktualność. Zbiórka na zajęcia odbywa się na 5 min przed rozpoczęciem zajęć w szatni.
 16. Zabrania się udziału w zajęciach w biżuterii; w szczególności w: wiszących kolczykach, łańcuszkach, zegarkach, pierścionkach, bransoletkach.
 17. Dziewczynki zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach w stroju firmowym z logo Gracja. Włosy upięte w wysoki kok.
 18. Instruktor ma prawo odmówić Dziecku wejścia na salę gdy jest w niewłaściwym stroju, a fryzura niezgodna z regulaminem i zagrażająca bezpieczeństwu dziecka.
 19. Każda dziewczynka jest zobowiązana posiadać podpisane przybory ( skakanka, obręcz, wstążka ).
 20. Uczestników zajęć sportowych obowiązuje ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. 
 21. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń, oraz przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 22. G. A. GRACJA Kamila Grędkiewicz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania się do poleceń instruktora.
 23. W sali podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestniczki zajęć i instruktorzy.
 24. Zabrania się rodzicom wchodzenia na salę sportową w trakcie trwania zajęć.
 25. Zabrania się utrwalania zajęć na wszelkich nośnikach umożliwiających zapis obrazu i dźwięku.
 26. Choreografie grupowe i indywidualne oraz programy treningowe są własnością Gimnastyka Artystyczna Gracja.
 27. Zabrania się rozpowszechniania własności Gimnastyki Artystycznej Gracja wymienionych w punkcie 25 niniejszego regulaminu bez zgody właściciela.
 28. Organizator zajęć zapewnia salę do treningu oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
 29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie cennych rzeczy w szatni.
 30. Firmie G. A. GRACJA przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy, po wcześniejszym poinformowaniu uczestników oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 31. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora lub odwołania zajęć z winy wynajmującego obiekt, zajęcia zostaną odrobione w najbliższym, ustalonym terminie
 32. O rezygnacji z zajęć należy poinformować wysyłając sms na numer telefonu 514022135, najpóźniej 3 dni przed końcem ostatniego, opłaconego miesiąca
 33. Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.